Ein gweledigaeth

Mae'n syml - rydym am wneud sŵn - cymaint o sŵn Cymreig ag sy'n bosibl!

Rydym am i eraill wybod beth sy'n wych am fod yn Gymreig, ac yr ydym am iddyn nhw ymuno â ni yn ein dathliadau. Mae pob cenedl yn unigryw, ac mae gan bob un ei ffordd ei hunan o goffáu hyn.

Ein hamser yw Wythnos Cymru yn Llundain, ac rydym yn bwriadu defnyddio hwn fel cam i helpu codi proffil popeth sy'n wych am Gymru.

Amdanom ni

Lle mae Cymru'n cwrdd â Llundain, pan mae Llundain yn dathlu Cymru.

Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn gyfres flynyddol o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dathlu a hyrwyddo popeth sy'n wych am Gymru.

Trwy galendr o ddigwyddiadau o amgylch Dydd Gŵyl Dewi, sydd yn symbylu cymunedau Cymreig sydd yn bodoli eisoes yn Llundain, mae Wythnos Cymru yn Llundain yn creu momentwm cadarnhaol ar draws y brifddinas sy'n arbennig o ran Cymru.

Dyma'r cyfle i sefydliadau yng Nghymru hyrwyddo eu cynhyrchion a'u gwasanaethau, a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau newydd yn Llundain.

Gyda'n gilydd, gyda'r gorau o ran busnes, cerddoriaeth, celf, twristiaeth, treftadaeth, chwaraeon, bywyd cyhoeddus a'r cyfryngau yng Nghymru, rydyn ni'n hyrwyddo pythefnos o ddigwyddiadau a fydd, ar y cyd, yn gweiddi pa mor dda mewn gwirionedd yr ydym ni!

Pwy sy'n cymryd rhan?

Prosiect yw hwn a ddatblygwyd yn angerddol gan ddau o bobl fusnes yng Nghymru, Dan Langford a Mike Jordan. Yn bwysig iawn, dim ond oherwydd yr ymateb aruthrol gan gymunedau Cymreig ledled Llundain a'r gefnogaeth anhygoel a gawsom gan ein partneriaid a'n noddwyr y bu’r fenter hon mor llwyddiannus. 

Mae gan Wythnos Cymru yn Llundain ddyled enfawr hefyd i Lywodraeth Cymru, a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn cydweithio a chydag uchelgais a rennir i hyrwyddo Cymru fodern i weddill y byd.

Byddem yn caru eich cefnogaeth a'ch mewnbwn. Mae'n rhaid i'r fenter fod o fudd i Gymru gyfan, ac ym mhob gallu posibl - mae angen mwy o weithgareddau arnom, a digwyddiadau uwch a mwy amrywiol. Rydyn ni am wneud cymaint o sŵn o Gymru â phosib a chwythu meddwl pawb ledled Llundain. 

Felly, cysylltwch â sgwrsio trwy unrhyw syniadau sydd gennych.