Am Wythnos Cymru yn Llundain

Mae menter farchnata newydd i hyrwyddo digwyddiadau a chyfleoedd codi proffil yn Llundain ar gyfer Cymru a sefydliadau Cymreig yn cael ei lansio.

Fe fyddy digwyddiad lansio dan arweiniad y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn Llundain ddydd Llun, 5 Rhagfyr. Fe fydd gwleidyddion ac arweinwyr busnes o nifer o wahanol sectorau yn dod ynghyd i glywed am Wythnos Cymru yn Llundain, a fydd yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yn ystod wythnos Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain y flwyddyn nesaf. 

Disgrifiwyd Wythnos Cymru yn Llundain, sy’n cael ei harwain gan y sefydlwyr, Dan Langford a Mike Jordan, dau ddyn busnes o Gymru sydd â chysylltiadau busnes yn Llundain ers blynyddoedd, fel wythnos ‘lle mae Cymru’n cyfarfod Llundain, pan mae Llundain yn dathlu Cymru’.

Fe fydd Wythnos Cymru yn Llundain yn lansio gyda’r Partneriaid Sefydlu Acorn Recruitment, Bluegg, Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cymru a Seer Green Financial Planning.

Bydd y dathliad yn cynnwys cyfres o ddigwyddiadau rhwng dydd Llun 27 Chwefror a dydd Gwener 10 Mawrth 2017, a bydd yn ysgogi, yn arddangos ac yn cefnogi gweithgareddau cymunedau Cymreig sydd wedi’u lleoli yn Llundain yn barod, ac yn helpu i ddathlu a hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau gorau Cymru, yn Llundain. 

Mae’r rhaglen weithgareddau ddielw, flynyddol yn gyfrwng i sefydliadau Cymreig ym mhob sector hyrwyddo eu cynnyrch a’u gwasanaethau a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau busnes newydd yn Llundain.

Bob gwanwyn cynhelir nifer o ddigwyddiadau sy’n gysylltiedig â Chymru yn Llundain o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi, ond am y tro cyntaf, bydd Wythnos Cymru yn Llundain yn arddangos ac yn hyrwyddo’r digwyddiadau hyn dan un brand cyfannol.

Dywedodd Dan Langford, Cyfarwyddwr Marchnata Grŵp Acorn Recruitment, sydd wedi bod yn hyrwyddo busnesau Cymreig yn Llundain ers blynyddoedd:

“Mae hwn yn gyfle cyffrous i unrhyw sefydliad Cymreig sydd â diddordeb mewn datblygu cynulleidfa newydd neu gael mwy o gynulleidfa yn Llundain.
“Beth bynnag rydych yn ei wneud - hyrwyddo cynnyrch neu wasanaethau i ddefnyddwyr neu fusnesau yn Llundain, denu cynulleidfaoedd newydd ar gyfer cynhyrchiad artistig, datblygu cysylltiadau busnes a phartneriaethau newydd, neu arddangos rhagoriaethau Cymru fel lle i wneud busnes, i fynd ar ymweliad neu i ddod i astudio, mae Wythnos Cymru yn Llundain yma i’ch helpu.
“Mae’r syniad wedi’i grybwyll droeon yn ystod y blynyddoedd diwethaf; roedd pawb yn cytuno y byddai’n werth rhoi cynnig arno, ond doedd neb fel petai’n barod i fynd ati i’w ddatblygu. Felly penderfynodd Mike a minnau y bydden ni’n rhoi cynnig arni, dod ag ychydig o bartneriaid allweddol at ei gilydd a mynd amdani.
“Rydyn ni’n trefnu’r wythnos yn annibynnol, felly dydyn ni ddim ynghlwm wrth unrhyw sefydliad, sy’n bwysig yn ein barn ni, ac rydyn ni wedi llwyddo i gael cefnogaeth wych gan Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru, ynghyd ag Acorn, Bluegg a Seer Green i helpu i gael y proffil a’r hygrededd sydd ei angen ar y dechrau.
“Nid yw’n fenter fasnachol ychwaith, a gall unrhyw sefydliad sy’n dymuno hyrwyddo ei ddigwyddiadau wneud hynny yn rhad ac am ddim. Rôl Wythnos Cymru yn Llundain yn syml iawn yw datblygu senario lle mae hyrwyddo popeth am Gymru gyda’i gilydd yn Llundain ar un adeg benodol yn fwy effeithiol na llawer o wahanol ddigwyddiadau sy’n hyrwyddo gweithgareddau, digwyddiadau neu ymarferion marchnata unigol.
“Bydd hyrwyddo pob digwyddiad sy’n gysylltiedig â Chymru mewn ffordd unedig, ragweithiol a chydgysylltiedig yn helpu i ddenu a sicrhau mwy o gynulleidfaoedd, ac adeiladu momentwm cadarnhaol sy’n ymwneud yn benodol â Chymru ar draws y brifddinas.”

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns AS: 

“Mae hon yn fenter wych; un yr ydym yn falch iawn o’i chefnogi drwy chwarae rhan allweddol

"Dydd Gŵyl Dewi yw’r amser perffaith i ddathlu a thynnu sylw at weithgareddau’r gymuned Gymreig yn Llundain. Am y tro cyntaf gallwn sicrhau’r budd mwyaf o hynny drwy ddod â’r cyfan at ei gilydd dan un faner i helpu i ysgogi popeth sy’n wych ac yn fendigedig am y Gymru fodern.
“Ym myd busnes, addysg a diwylliant, ac mewn llawer o sectorau amrywiol eraill, mae dynion a merched o Gymru yn gwneud cyfraniad pwysig. Rwy’n awyddus iawn i weld hyn yn cael ei gydnabod gan gynulleidfa ehangach yn ystod Wythnos Cymru yn Llundain. Gan mai Caerdydd yw’r brifddinas agosaf i Lundain, byddwn yn annog pobl i gymryd rhan ac i adael eu marc ar un o brifddinasoedd pwysicaf y byd – dinas sydd erioed wedi bod yn nes at Gymru."

Wrth groesawu’r fenter, dywedodd Ysgrifennydd Llywodraeth Cymru dros yr Economi, Ken Skates: 

“Dydd Gŵyl Dewi yw’r diwrnod pwysicaf yng nghalendr y genedl pan fyddwn ni, a chymunedau Cymreig ar hyd a lled y byd, yn dathlu Cymru a phopeth Cymreig. Dyma’r llwyfan perffaith i hyrwyddo Cymru a phopeth sy’n unigryw i ni - ein diwylliant, ein hanes a’n hiaith – ac i bwysleisio a dangos beth sydd gan Gymru i’w gynnig i’r byd heddiw.
“Mae Wythnos Cymru yn Llundain yn gyfle cyffrous i godi proffil Cymru a chreu cyffro go iawn yn y ddinas. Rwy’n falch iawn bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r fenter hon ac rydym yn edrych ymlaen i gynnal digwyddiadau yn swyddfeydd Victoria yn Llundain.”

Bydd gwefan Wythnos Cymru yn Llundain yn cynnwys manylion llawn am yr holl ddigwyddiadau, ynghyd â gwybodaeth am bob sefydliad sy’n gysylltiedig â’r gweithgareddau a manylion cysylltu er mwyn archebu lle neu drafod cyfleoedd nawdd ar gyfer eich busnes.

Cefnogir y wefan gan ymgyrch gyfathrebu a gweithgareddau hyrwyddo yn ystod y cyfnod cyn Wythnos Cymru yn Llundain a thrwy gydol yr wythnos.

Disgwylir y bydd Wythnos Cymru yn Llundain o ddiddordeb i’r Partneriaid Sefydlu a hefyd i fusnesau, sefydliadau a chymunedau yn Llundain fel Canolfan Cymry Llundain, Cymru yn Llundain, Clwb Rygbi Cymry Llundain, ac yn y blaen. Bydd hefyd o ddiddordeb i rai sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, fel Global Welsh, sefydliadau datblygu rhanbarthol Bae Abertawe, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, ac yn y Gogledd, sector prifysgolion Cymru, y diwydiannau creadigol, dylunwyr a’r celfyddydau yng Nghymru megis WMO, WNO, BAFTA Cymru; bwyd a diod o Gymru, twristiaeth; rhaglenni entrepreneuriaeth, mewnfuddsoddiad, datblygu busnes a masnach; y rhai sy’n gweithio ym maes gweithgynhyrchu, gwyddorau bywyd, a gwasanaethau proffesiynol, a llawer o feysydd eraill.

Y cyfan y mae angen i sefydliadau sy’n cynllunio digwyddiadau neu weithgareddau marchnata yn Llundain o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi ei wneud yw rhoi eu manylion i Wythnos Cymru yn Llundain – bydd Wythnos Cymru yn Llundain yn gwneud y gweddill. Ni chodir tâl am y gefnogaeth hon.

I gael gwybodaeth am gyfleoedd noddi neu hysbysebu ar wahân sy’n gysylltiedig ag Wythnos Cymru yn Llundain cyfeiriwch eich ymholiadau at info@walesweek.london